SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ-Alapiskola Leles

 23.05.2023

                                   Obec Leles

                                   Hlavná č.62 , 076 84 Leles               

                           ____________________________________________________________________

                                                                                          

Obec Leles, IČO: 00331686, DIČ: 2020730459, zastúpená starostom obce Michalom Zurbolom

    v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na funkciu

r i a d i t e ľ a

Základnej školy  - Alapiskola s ročníkmi 1.-9.  v obci LELES

s predpokladaným nástupom 01.08.2023

Ponúkaný plat:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 

 • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,

Iné požiadavky:

 • znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich ZŠ,
 • orientácia v problematike primárneho vzdelávania,
 • znalosť práce PC (Word, Excel, internet),
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia základných škôl.
 • znalosť maďarského jazyka

Požadované doklady

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
 • kópie dokladov a osvedčení o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
 • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke označenej „Neotvárať - Výberové konanie – ZŠ - Alapiskola Leles“ najneskôr do 18. júna 2023 na adresu: Obec Leles, Hlavná 62, 076 84 Leles

Termín, čas a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

v Lelese, dňa 15.05.2023 

       Michal Zurbola

                                                                                                                                                starosta obce

   

Zoznam aktualít: