SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

CIZS Leles

 30.01.2023

 

Cieľom projektu je vytvorenie moderného CIZS - LELES prostredníctvom výstavba nového objektu zdravotného strediska. Cieľom je teda realizácia úplne nových priestorov, nakoľko v obci a jej okolí pôsobí niekoľko geograficky roztrúsených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“).

 

Integráciou a vytvorením dostatočnej kapacity pre všetkých PZS dôjde k zvýšeniu kvality a komfortu poskytovanej zdravotnej starostlivosti ako aj jej dostupnosti v spádovom regióne o počte cca 15 tis. až 20 tis. obyvateľov. Úspešnou realizáciou projektu dosiahneme vytvorenie zariadenia s kapacitou min. 5 plnohodnotných ambulancií.

Hlavnými cieľmi predkladaného PZ sú najmä:

• Zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti,

• Výstavba nového objektu, ktorým dôjde k vytvoreniu moderného priestoru na integráciu roztrúsených PZS z iných častí okolia obce,

• komplexné riešenie bezbariérovosti vstupných priestorov, najmä pre občanov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie – dostupnosť služieb,

• rozšírenie a modernizácia diagnostickej zdravotníckej techniky,

• softvérové, hardvérové a internetové vybavenie,

• energetická hospodárnosť – ochrana životného prostredia.

Zdravotnícke zariadenie je v súčasnosti prevádzkované na princípe prenájmu nebytových priestorov - ambulancií pre jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Podkladom pre spracovanie PZ, je poznanie skutočnosti a problémov doterajšieho využívania priestorov z dlhodobého hľadiska.

Hlavné aktivity viažuce sa na dopady projektu sú:

1. A1 Výstavba nového, moderného a energeticky úsporného objektu CIZS rešpektujúca bezbariérovosť (typ A)

2. A2 Materiálno-technické vybavenie ambulancií, spoločných priestorov, čakární (typ D)

3. A3 Nákup zdravotníckych prístrojov podľa požiadaviek lekárov (typ E)

 


Zoznam aktualít: