Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 

Starosta obce

Starosta:

Michal Zurbola

Zástupca starostu:

Pavol Štofko

Postavenie starostu ako jedného z orgánov obce určuje Ústava SR a Zákon o obecnom zriadení v tom zmysle, že starosta:

 • je výkonným orgánom obce,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec navonok.

Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Treba zdôrazniť, že starosta nie je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, ale obce. Každý z orgánov obce má svoje samostatné postavenie (dané ústavou a zákonmi) a nie sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti a nadriadenosti, ako sa to často v praxi mylne vysvetľuje a dokonca je zaužívané. Aj keď starosta obce a obecné zastupiteľstvo nie sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti a nadriadenosti, zo Zákona o obecnom zriadení vyplývajú určité úpravy, pri ktorých tieto orgány prijímajú rozhodnutia, ktorými sa navzájom ovplyvňujú - napr. obecné zastupiteľstvo rozhoduje o plate starostu a starosta obce má zase za určitých okolností právo pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva.

Kompetencie, resp. pôsobnosť starostu:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,
 • organizuje prácu obecného úradu, ak nie je zriadená funkcia prednostu,
 • je štatutárom v majetkovoprávnych vzťahoch obce,
 • je štatutárom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,
 • je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch,
 • môže uložiť právnickej osobe pokutu,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na voľbu zástupcu starostu, okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať, vymenovanie prednostu obecného úradu, vymenovanie náčelníka obecnej polície,
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva. Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia len v dvoch prípadoch, a to ak sa domnieva, že uznesenie obecného zastupiteľstva odporuje zákonu, alebo je zjavne nevýhodné pre obec.