Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený zo siedmych poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo teda svojím charakterom predstavuje „obecný parlament“. Jeho kompetencie, resp. pôsobnosť sú určené zákonom tak, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje:

  • o základných otázkach života obce tak, ako sú vymenované v §11 ods. 3 Zákona o obecnom zriadení,
  • o všetkých ďalších veciach, ktoré si obecné zastupiteľstvo vyhradí do svojej pôsobnosti v organizačnom poriadku alebo v štatúte obce s výnimkou tých kompetencií, ktoré zo Zákona o obecnom zriadení patria do pôsobnosti starostu obce.

Obecné zastupiteľstvo by si malo na rozhodovanie vyhradiť predovšetkým také veci hospodárskeho, sociálneho a ekologického rozvoja obce, ktorých riešenie zásadným spôsobom ovplyvňuje postavenie obce ako právnickej osoby, ako aj podmienky života obyvateľov obce.

Pôsobnosť obecného zastupiteľstva môžu určovať aj iné zákony než Zákon o obecnom zriadení. Ak teda iný právny predpis určuje, že o nejakej záležitosti má rozhodovať vyslovene obecné zastupiteľstvo, nie je možné, aby v tejto veci rozhodol iný orgán obce.

Zástupca starostu:

Pavol Štofko

Členovia obecného zastupiteľstva:

Eva Binová

Ing. Tamás Bodzás

Marek Dobránsky

László Farkas

Mgr. Zoltán Ilko

Ján Tóth-Kozma

Hlavný kontrolór:

Ing. Štefan Jakab