Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený zo siedmych poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo teda svojím charakterom predstavuje „obecný parlament“. Jeho kompetencie, resp. pôsobnosť sú určené zákonom tak, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje:

  • o základných otázkach života obce tak, ako sú vymenované v §11 ods. 3 Zákona o obecnom zriadení,
  • o všetkých ďalších veciach, ktoré si obecné zastupiteľstvo vyhradí do svojej pôsobnosti v organizačnom poriadku alebo v štatúte obce s výnimkou tých kompetencií, ktoré zo Zákona o obecnom zriadení patria do pôsobnosti starostu obce.

Obecné zastupiteľstvo by si malo na rozhodovanie vyhradiť predovšetkým také veci hospodárskeho, sociálneho a ekologického rozvoja obce, ktorých riešenie zásadným spôsobom ovplyvňuje postavenie obce ako právnickej osoby, ako aj podmienky života obyvateľov obce.

Pôsobnosť obecného zastupiteľstva môžu určovať aj iné zákony než Zákon o obecnom zriadení. Ak teda iný právny predpis určuje, že o nejakej záležitosti má rozhodovať vyslovene obecné zastupiteľstvo, nie je možné, aby v tejto veci rozhodol iný orgán obce.

Zástupca starostu:

Pavol Štofko

Členovia obecného zastupiteľstva:

Eva Binová

Ing. Tamás Bodzás

Marek Dobránsky

László Farkas

Mgr. Zoltán Ilko

Ján Tóth-Kozma

Hlavný kontrolór:

Ing. Štefan Jakab

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným a je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu určeným zákonom. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon.

Kontrolnou činnosťou sa rozumie:
a) kontrola zákonností, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce
b) kontrola príjmov a výdavkov a finančných operácií obce
c) kontrola vybavovania sťažností a petícií
d) kontrola všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
e) kontrola dodržiavania interných predpisov obce
f) kontrola ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi 
Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podliehajú:
a) obecný úrad
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť
d) iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce
e) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie
Úlohy hlavného kontrolóra podľa ustanovení zákona o obecnom zriadení:
a) vykonáva kontrolu v rozsahu stanoveným zákonom o obecnom zriadení
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k záverečnému účtu obce
d) predkladá správy o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne správu o kontrolnej činnosti
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia prostriedkami
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo z fondov EÚ
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
i) ďalšie úlohy ustanovené osobitnými zákonmi
    Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou: poslanca, starostu, iného zamestnanca obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec a podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.