História

Osídlenie v paleolite. Sídlisko eneolitické, sídlisko a hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej, sídlisko rímsko-barbarské a slovanské z doby veľkomoravskej. Obec sa vyvinula zo staršieho osídlenia. Názov obce je doložený z rokov 1188-1196, 1214 ako Lelez, z roku 1220 ako Lelez, z roku 1252 ako Leles, z roku 1274 ako Lelez, z roku 1920 ako Leles, maďarsky Lelesz. Okolo roku 1190 v nej založil vacovský biskup Boleslav premonštrátske prepošstvo, ktoré bolo od 13. storočia do roku 1567 vierohodným miestom a ktoré si s prestávkami v rokoch 1567–1697 a 1787-1802 udržalo v obci zemepánske postavenie. V roku 1241 obec i kláštor zničili Tatári, naďalej však ostala strediskom feudálneho panstva. Patrili k nemu obce: Lekárovce, Poľany, Kráľovský Chlmec, Čierna, Kapoňa, Leleská Polianka, Veľké a Malé Kapušany, Slavkovce, Vysoká a Radačov. Od roku 1439 do 19. storočia sa Leles vyvíjal ako zemepánske mestečko. V erbe malo kríž na trojvrší. Časť majetkov vlastnili aj drobní zemania. V roku 1557 mal Leles 12 port, v roku 1715 mal 19 opustených a 17 obývaných domácnosti, v roku 1787 mal 112 domov a 821 obyvateľov, v roku 1828 mala 224 domov a 1609 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, záhradníctvom a vinohradníctvom. V roku 1894-1895 založili v obci úverný spolok. Zástupcovia miestnych poľnohospodárskych robotníkov sa ako prví poľnohospodárski robotníci z územia Slovenska zúčastnili v roku 1899 VI. zjazdu Uhorskej sociálnej demokracie. Za I. ČSR obyvatelia boli roľníci a poľnohospodárski robotníci. Mestská organizácia Komunistickej strany Československa bola založená v roku 1921. Viedla v roku 1930 štrajky poľnohospodárskych robotníkov. Obec bola v rokoch 1938-1944 pripojená k Maďarsku.

Kapoňa obec sa spomína od roku 1287. Bola zemianskym majetkom a často menila zemepánov. V roku 1715 mala 7 opustených a 5 obývaných domácnosti, v roku 1787 mala 7 opustených a 5 obývaných domácnosti, v roku 1787 mala 28 domov a 189 obyvateľov, v roku 1828 mala 40 domov a 301 obyvateľov. V 19. storočí tu mali majetky Weinbergerovci a iní. Za I. ČSR bola poľnohospodárskou obcou. V roku 1941 bola pripojená k obci Leles.