Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 

Výzva na predloženie ponuky- Rozšírenie kapacity MŠ Leles

 23.06.2020

Výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 177 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o VO)

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Leles

Sídlo: Hlavná 62, 076 84 Leles

Zastúpený: Michal Zurbola- starosta

IČO: 00331686

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Šuľak

Telefón: 0915 923 821

E-mail: jozef.sulak.js@gmail.com

Názov predmetu zákazky:

Rozšírenie kapacity MŠ Leles

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rozšírením kapacity materskej školy Leles v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.

Požadovaný termín dodania zákazky:

do 120 dní od odovzdania staveniska

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

120 000,00 EUR

Miesto dodania:

objekt na parcele č. 4/2 v katastrálnom území Leles

Bližšie informácie nájdete v prílohách:


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7