Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 

Výberové konanie- NP TSP II

 30.01.2020

Obec Leles, Hlavná č. 62, 076 84 Leles

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20.02.2020 o 10 hod. v priestoroch Obecného úradu, Hlavná č. 62, 076 84 Leles.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu  môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať poštou, či elektronicky na adresu Obec Leles, Hlavná č. 62, 076 84 Leles. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TP).

Predpokladaná hrubá mzda je:

Pracovná pozícia TP           645,00€

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14.02.2020. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

·       žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,

·       životopis uchádzača,

·       doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),

·       uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),

·       čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (platí pre obce).

·       čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiac. (platí pre MVO).

Predpoklady na pozíciu TP sú:

Predpokladom k výkonu povolania terénneho  pracovníka je odborná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady

Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu TP:

-      minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie (§16, ods. 4, písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Kompetencie:

-      vytrvalosť, schopnosť pracovať v tíme (spolupráca s TSP, OP), flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie, aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších sociálnych kompetencií;

Odporúčané výberové kritériá na pozíciu TP sú:

1.    Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).

2.    Znalosť cieľovej skupiny v lokalite (pobyt v nej a podobne), znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne).

3.    Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

4.    Motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami a záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

Rámcový popis pracovných činností TP:

-        aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia prioritne osôb z MRK a ľudí bez domova, uľahčovanie komunikácie medzi majoritou, úradnými osobami, TSP, OP a osobami z komunity, sprostredkovanie kontaktov v komunite pre TSP;

-        posky­tovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie informácií o základných právach a povinnostiach človeka v kontexte verejných politík, vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie, sprevádzanie osôb; 

-        spolupráca s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady
na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je lokalita, kde žijú, resp. sa zdržiavajú marginalizované skupiny – obec Leles a kancelária TSP v priestoroch Obecného úradu Leles, Hlavná č. 62, 076 84 Leles.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.03.2020.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch
a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete obci Leles súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené
v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7