Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 

Informácia o realizácii projektu Rozšírenie kapacity MŠ Leles

 24.01.2020

NÁZOV PROJEKTU: 

Rozšírenie kapacity MŠ Leles 

Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja 
Projekt realizovaný v rámci výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1, Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach. 
Aktuálne informácie z realizácie projektu: 
Obci Leles bola v rámci Operačného programu Ľudské zdroje schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: Rozšírenie kapacity MŠ Leles. 
Hlavnou aktivitou projektu je „Rekonštrukcia budovy materskej školy/elokovaného pracoviska“. 
Cieľom projektu je podpora zvýšenia kapacity predškolského zariadenia v obci a to prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorá spočíva v rekonštrukcii a zmene dispozície jestvujúceho objektu materskej školy v obci Leles. Účelom tejto prestavby je zvýšenie kvality predprimárneho vzdelávania s dôrazom na rozšírenie kapacity MŠ o 10 detí s podporou zvyšovania energetickej hospodárnosti predmetnej budovy budúcej MŠ. Neoddeliteľnou súčasťou cieľov projektu je zavedenie uplatňovania prvkov inkluzívneho vzdelávania. Realizáciou navrhovanej dispozičnej zmeny bude vytvorený objekt budovy MŠ, jednak spĺňajúcej všetky hygienické a prevádzkové normy predškolského zariadenia, ktorá zároveň splní všetky požiadavky Zákona č. 555/2005 Z.z. na tepelno-technické vlastností budovy. 
V súčasnosti sa pripravuje proces verejného obstarávania pre predmet zákazky „Rozšírenie kapacity MŠ Leles“. 
Začiatok realizácie Projektu:  05/2020 
Ukončenie realizácie Projektu:  10/2020 
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov: 143 500,00 EUR 
Maximálna výška NFP:   136 325,00 EUR 
Druh projektu:  dopytovo-orientovaný projekt 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci   Operačného programu Ľudské zdroje“. 

Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7