Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 28.08.2019

V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Obe Leles, Hlavná č. 62, 076 84 Leles

Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec v MŠ- sociálny pedagóg

Predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pracovný pomer na dobu: určitú

Platobné podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odbornýc zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr 30.08.2019 na adresu: Obecný úrad Leles, Hlavná č. 62, 076 84 Leles.

Na obálku uveďte: "Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ- NEOTVÁRAŤ".

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenie žiadosti (dátum podacej pečiatky pošty) na Obecný úrad Leles, Hlavná č. 62, 076 84 Leles. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 02.09.2019 v čase od 10,00 hod v budove Obecného úradu obce zasadačka OcÚ, 076 84, Hlavná č. 62, Leles a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7