Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ v obci Leles

 28.08.2019

Obec Leles, IČO: 00331686, DIČ: 2020730459, zastúpená starostom obce Michalom Zurbolom v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na funkciu

riaditeľa

Materská škola - Óvoda v obci LELES.

Kvalifikačné predpokladya požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosťpre daný druh školy v zmysle zákona č. 317/2009 z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • znalosť práce s PC a internetom,
 • znalosť maďarského jazyka
 • základná znalosť legislatívy týkajúcej sa pedagogickej a riadiacej práce v MŠ
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Požadované doklady:

 • písomná prihláška o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • overené kópie dokladov o absolvovaní 1.atestácie,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Uzávierka príjimania prihlášok je 15.09.2019. (Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky.)

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné poslať alebo osobne doručiť v zalepenej obálke na adresu: Obec Leles, Hlavná č. 62, 076 84. Obálku označte heslom: "VÝBEROVÉ KONANIE- Základná čkola Leles".

Dátum a miesto výberového konania uchádzačom spĺňajúcim požiadavky oznámi Rada školy pri ZŠ Leles najmenej 7 dní pred jeho konaním. Vyhlasovateľ výberového konania nezaradí do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, predložia neúplné požadované doklady alebo doručia prihlášku po termíne uzávierky.


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7