Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie

 23.11.2018

V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás týmto

pozývámna ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Leles  volebného obdobia 2018 - 2022,  ktoré sa uskutoční

dňa 29. novembra 2018 (štvrtok) o 17.00 h v zasadacej miestnosti Obecného úradu, Hlavná ulica č. 62, Leles.

Program ustanovujúceho zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom OZ
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutie OZ
 9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Schválenie sobášiacich
 12. Schválenie členov do školských rád za zriaďovateľa
 13. Diskusia
 14. Záver

Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7