Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 

Informácia o zámere realizácie projektu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“) v Lelesi

 07.11.2018

Obec Leles týmto informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) o zámere realizácie projektu CIZS v obci. Obec Leles zároveň ponúka PZS partnerstvo pre vytvorenie CIZS v objekte zdravotného strediska, ktoré bude prístavbou rozšírené. V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania CIZS pre projekty udržateľného mestského rozvoja s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11 v rámci Integrovaného operačného programu 2014-2020, plánuje obec Leles predložiť projektové zámery, týkajúce sa vybudovania CIZS.. V súvislosti s minimálnymi a odporúčanými požiadavkami na charakter služieb poskytovaných v budúcom CIZS a personálne obsadenie lekármi plánujeme poskytnúť priestory pre:

-          všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých;

-          všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast;

-          špecializovanú gynekologickú ambulantnú zdravotnú starostlivosť;

-          špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú zdravotnú starostlivosť;

-          inú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“). Spádová oblasť je v tomto prípade určená Zoznamom oprávnených spádových oblastí a na prípadné čerpanie sú oprávnené len obce a mestá s rankingom 1 a 2. Podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú stanovené v zmysle výzvy na predkladanie projektových zámerov. Výzva spolu s prílohami je dostupná na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=13452

V prípade Vášho záujmu o pôsobenie v priestoroch budúceho CIZS kontaktujte priamo starostu obce Leles, ktorý Vám poskytne detailné informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS. Vyjadrenie Vášho záujmu prosím doručte na obecný úrad najneskôr do 21.11.2018, resp. čo najskôr, aby bolo možné do termínu predloženia projektového zámeru zadefinovať a nastaviť podmienky účasti v projekte CIZS pre všetky zúčastnené strany. Plánovaný termín predloženia projektového zámeru je do 19.12.2018 v zmysle aktuálne platnej vyhlásenej výzvy na projektové zámery.

Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7